Butwal-8, Rupandehi, Nepal

Medical Packages

We are modern medical clinic

GDL Comprehensive Package

सम्पूर्ण जनरल परिक्षणहरुको यस प्याकेजले सबै उमेरका व्यक्तिहरुलाई फाइदा गर्दछ।